El consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la transició Ecològica, ha acordat l’actualització de el Pla Nacional d’aplicació del Conveni d’Estocolm i de el Reglament (CE)850/2004 sobre contaminants orgànics persistents (COP).

Els COP són substàncies químiques que apleguen al mateix temps quatre característiques: són altament tòxics, molt persistents, bioacumulables i , a més, poden ser transportats a llargues distàncies. La combinació d’aquestes quatre característiques fa que aquest contaminants siguin capaços de produir efectes negatius a nivells molt baixos, cosa que eles converteix, d’entre tots els productes químics artificials, en els més perillosos, representant un problema a escala global.

En aquesta actualització queden recollits sis nous contaminants, quedant inclosos per tant tots els COP incorporats al Conveni o al Reglament fins a maig de 2017.

Segons informa el Ministeri en la seva nota de premsa, el pla es remetrà ara a la comissió Europea i ha la Secretaria del Conveni d’Estocolm.

La capacitat de producció química mundial, sense incloure els productes farmacèutics, es xifra en 2.300 milions de tones a l’any 2017 i s’estima que aquesta xifra es duplicarà per 2030. Tot i les mesures adoptades per maximitzar els beneficis i minimitzar els impactes, les substàncies químiques sintètiques continuen sent alliberades a el medi ambient en quantitats considerables i per això, estan presents en aire, aigua, sòl aliments, articles, productes i residus i, també, en els éssers humans.

Estudis de l’Organització Mundial de la Salut estimen que la contaminació química va causar la mort de 1,6 milions de persones en 2016. La contaminació química és una de les principals responsables de la pèrdua de biodiversitat, produeix alteració dels ecosistemes i amenaça una àmplia gamma de serveis dels ecosistemes, com és el cas de la disminució del nombre de pol·linitzadors a la pressió negativa sobre els esculls de coral.

El Conveni d’Estocolm sobre COP, negociat en el març de el Programa de Naciones Unides per al Medi Ambient (PNUMA), va entrar en vigor el 2004 i a dia d’avui està ratificat per 183 països, entre ells Espanya on va entrar en vigor el 26 d’agost de 2004. Aquest  Conveni internacional té per objectiu protegir la salut humana i el medi ambient enfrot d’aquests contaminants i per a això , estableix mesures al llarg de tot el seu cicle de vida per aconseguir la seva eliminació i quan això no sigui posible, la seva minimització.

 

COMPOSTOS QUÍMICS ARTIFIALS

La majoria dels COP són compostos químics artificials que han estat produïts internacionalment per tenir propietats molt eficaços per a determinants usos, com plaguicides en agricultura, o en usos industrials molt diversos causa de la seva eficàcia com a aïllants o com a retardants de flama per a equips elèctrics, polimers i fibres, tractaments de superficíe, etc..

Per aquests COP produïts internacionalment, el Conveni prescriu la prohibició de la seva producción, ús i comercialització i l’eliminació segura de les existències i residus que els continguin. Per tant, aquest COP intencionals han estat eliminats i substituits per substàncies alternatives que puguin cumplir la seva funcionalitat i siguin menys o gens perilloses o per alternatives no químiques.

Un altre grup de COP, es formen i s’alliberen de manera no intencional a partir de procesos tèrmics que comprenen materia orgánica i clor, com a resutat de combustió incompleta o de reaccions químiques. Un exemple d’aquests COP no intencionals són les dioxines. Per a aquests COP no intencionals el Conveni prescriu la reducció d’aquestes emissions no interncionals mitjançant d’ús de les millors tècniques disponibles, mantenint com a objectiu últim la seva eliminació.

Tant el Conveni(article 7) com el reglament Europeu (artible 8) estableixen l’oblicació d’elaborar i actuarlitzar plans nacionals d’Aplicació (PNA) per al compliment de les obligacions en ells establertes.

A les 12 substàncies inicialment recollides en el Conveni, denominades “la dotzena bruta”, s’han anat incorporant gradualment altres que han acreditat tenir característiques COP. Actualment són 28, algunes de les quals són families de fins a centenars d’espècies químiques que han estat utilitzades en secgtors molt diversos.

La present actualització de l’PNA incorpora els sis nous COP inclosos en el Conveni, que són: el hexabromociclododecà (HBCD); hexaclorobutadiè (HCBD); pentaclorofenol i les seves sls i èsters (PCP); naftalens policlorats (PCN); decabromodifenil éter i parafines clorades de cadena curta (PCCC), tots ells de producción internacional, encara que HCBD i PCN es poden generar també de manera no intencional.

El pla Nacional d’Aplicació té com a objectius identificar els problemas associats als COP, abastant tot el seu cicle de vida, diagnosticar la seva realitat a Espanya i definir mesures encaminades a aconseguir la seva eliminació i, quan això no sigui posible, la minimització d’aquests perillosos contamintants.

INFORMAR I SENSIBILITZAR

L’estructura i el contingut s’ha variat per tal de reflectir de forma més senzilla i concisa la realitat dels COP a Espanya i que serveixi com a eina per informar i sensibilitzar totes les administracions i sectors implicats sobre la necesitat de destinar esforços i recursos suficients que permetin protegir la salut humana i el medi ambient enfront d’aquests contaminants.

“En conseqüencia, les mesures de el pla d’aplicació han estat també revisades i actualitzades per tal de, en línea amb el que estableix el conveni, eliminar les emissions derivades de la producción no internacional, desenvolupar estratègies per identificar les existències de productes i articles en ús que contingun COP i asegurar la gestió ambientalment racional dels residus que els continguin. Igualment, en la línea amb el conveni, es plantegen mesures sobre vigilancia de les concentracions de COP i sobre información i sensibilització, assenyala el Ministeri en nota de prensa.

Les línies d’actuació i mesures previstes en el Pla són una actualització de les previstes en plans anteriors, incloent als nous COP, i es duran a terme amb la col·laboració dels implicats, segons el tema específic de la mesura: Administracions Públiques, comunitat, organitzacions no governamentals socials, ambientals i de consumidors i sector econòmic.

De les 32 mesures incloses en les línies d’actuació, cal destacar, entre d’altres, aquelles destinades a promoure l’ús d’alternatives potencials per als nous COP que s’identifiquin; identificar activitats potencialment generadores de aquestes substàncies; millorar la información sobre fluxos de residus que puguin contenir COP; mantener i potenciar els programes de vigilancia ambiental establerts; així com totes aquelles definides per tal d’augmentar la información, sensibilització i conscienciació sobre aquestes substàncies contaminants de el públic en general i de forma particular a usuaris i treballadors.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA code