Assessorament

Servei d’assessorament i acompanyament gratuït a les empreses del territori per treballar de forma individual: l’anàlisi, la detecció, l’acompanyament i la concreció d’un pla d’actuació que definirà el full de ruta a seguir per la implementació de nous projectes i processos empresarials, basats en models d’economia circular.

Aquest acompanyament consistirà en un mínim de 13 hores de tutorització per empresa, distribuïdes en 4 sessions de treball més una reunió inicial d’una hora de durada. 

El nombre estimat de projectes a assessorar és d’entre 4 i 5 empreses.

Aquestes empreses també poden ser grups d’empreses que vulguin implementar projectes compartits en àmbits relacionats amb

  • Ecoinnovació
  • Ecodisseny d’altres iniciatives de l’Economia circular.

 

Les 4 sessions de treball amb les empreses es desenvoluparan de la següent manera: 

  • Sessió 1 (aproximadament 2 hores de treball): Planificació pel canvi. L’objectiu és preparar a l’empresa i planificar el treball a desenvolupar amb un calendari de reunions i tasques a desenvolupar. És la fase on s’ha de concretar quines són les persones de l’organització que participaran en les sessions de treball i es definiran els objectius a assolir amb el projecte i els seus rols.
  • Sessió 2 (aproximadament 4 hores de treball): Anàlisi intern de l’empresa. Conèixer el model de negoci, els seus productes i/o serveis,  punts forts i punts febles, definició de processos de producció, costos i matèries primes utilitzades, definició del mercat, anàlisi de proveïdors i de clients. Primera aproximació a oportunitats.
  • Sessió 3 (aproximadament 4 hores de treball): Tendències del sector i recerca d’oportunitats vinculades amb l’economia circular. Definició de projectes potencials i priorització. Anàlisi viabilitat econòmica del projecte.
  • Sessió 4 (Aproximadament 3 hores de treball): Concreció del projecte. Full de ruta per la implementació. Tasques a realitzar, rols i responsabilitats en el projecte. Timing i concreció de fites. Seguiment.