Fins ara, les accions per estimular el desenvolupament d’una economia circular a Europa s’han centrat en la producció, encoratjant a les indústries a establir models de negocis circulars i brindant al mercat solucions que compleixin amb aquest enfocament. Avui en dia, es donen les condicions per involucrar els consumidors en aquest procés i permetre’ls prendre decisions sostenibles en les seves compres diàries, explica un informe del CESE adoptat al juliol.

En aquest informe titulat “Consumidors en l’economia circular”, el CESE advoca per una reorientació estratègica a escala europea, nacional i local que promogui sòlidament nous models de circularitat, no només potenciant l’alineació de tots els actors, sinó també situant a els consumidors al centre de les politiques públiques.

Fins a la data, s’han realitzat nombrosos estudis, propostes i dictàmens sobre el trànsit d’una economia lineal a una altra circular, posant el focus en la producció i amb prou feines abordant el paper del consumidor, actor clau per afrontar els reptes de l’economia circular. El CESE observa que com a punt de partida, s’evidencia una forta bretxa entre les al.legacions del consumidor, molt sensible als reptes socials i mediambiental, i les seves pautes de comportament, de comportament, travessades pel fenomen low cost, que sovint anteposa el factor preu (senses internalitzar en la seva formació l’efecte de les externalitats negatives) a la qualitat integral del producte o servei.

Segons l’opinió del CESE, les institucions de la Unió estan posant el focus de l’economia circular en el mediambiental i productiu, i amb prou feines en el social i consumidorista, amb el consegüent risc d’estar transitant circularment capa una altra economia lineal. També segons el CESE, és el moment que l’economia circular 2.0 es dirigeixi al costat del sonsumidor, va dir el ponent del CESE,Carlos Trias Pintó, qui insta a la comissió europea a utilitzar les seves futures iniciatives per a exercir un paper pioner en aquesta transició.

Per aquesta segona fase, diu, la informació del consumidor tindrà un paper decisiu. Els estudis desmostren, que, si bé eels consumidors tenen coneixement dels seus problemes socials i ambientals, el preu d’un producte o servei sovint té més pes en la seva decisió són factors essencials per a guiar-los cap a patrons de comportament circular. Per tant, cla establir mecanismes per educar-los i capacitar-los al llarg de les seves vides, així com proporcionar-los la informació més objectiva possible.

El CESE advoca per l’etiquetatge facultatiu com un primer pas cap a l’etiquetatge obligatori, a fi d’indicar l’empremta social i ambiental del producte en qüestió, és a dir, el seu rendiment en termes de reducció d’emissions, la conservació de la biodiversitat, l’ús eficient dels recursos o la no utilització de components amb un alt impacte ambienta, la seva vida útil assenyala la necessitat urgent de millorar l’eco-disseny dels productes.No obstant això, si bé la informació i l’educació poden fer molt per orientar els consumidors cap a productes ecològics, reparables i sostenibles, moltes persones no podran comprar-los. El CESE suggereix, com a estímul, que els estats membres tinguin l’opció d’adoptar un enfocament de recompensa virtuosa i que els governs locals puguin aprofitar la contractació pública per donar suport als proveïdors sostenibles.

Entre les seves propostes per a atorgar major protagonisme als consumidors en els models d’economia circular, el CESE també inclou:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA code