Subvencions 2018 per a projectes de foment de l’economia circular

Avui s’ha publicat la convocatòria de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular de l’Agencia de Residus de Catalunya.

Característiques (especificades a les bases reguladores):

 • Modalitat de participació: concurrència competitiva
 • Beneficiaris: empreses privades i agrupacions d’empreses privades que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya. El promotor del projecte ha de ser l’empresa (no la consultora, centre tecnològic, o enyigeries)
 • Termini per a la presentació de sol·licituds: 16 de juliol de 2018
 • Quantia màxima de subvenció: PIME màxim 75% de les despeses, NO PIME màxim 50%, amb límit de 30.000 € per projecte. En règim de minimis, és a dir, no heu pogut superar els 200.000 € en subvencions anteriors otorgades en els 3 últims anys fiscals.
 • Tipologia de projectes subvencionables:

Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis

Classe B. Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis

Els projectes han de ser d’alguna de les següents categories:

 1. Ecodisseny de productes o serveis que promogui una major eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua al llarg del cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l’etapa de fabricació, els quals són objecte de l’Ordre de subvenció per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. Cal que el projecte inclogui l’execució d’una anàlisi amb enfocament de cicle de vida del producte o servei, tret que en la sol·licitud es pugui acreditar que ja ha estat realitzada. Exemples: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, etc.
 2. Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.)
 3. Reutilització i reparació de productes.
 4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).
 5. Remanufactura.
 6. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.
 7. Noves aplicacions de materials reciclats.
 8. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers.
 9. Mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.
 • Inici de les actuacions: Després de la sol·licitud de l’ajut. No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat
 • Termini màxim per a l’execució del projecte: 24 mesos comptadors des de l’atorgament de la subvenció
 • Despeses i inversions subvencionables:
 1. El cost laboral del personal propi dedicat a la coordinació i execució del projecte.
 2. Els costos de consumibles i materials, excepte les matèries primeres usades per a la fabricació en sèrie de productes.
 3. Les analítiques i els assajos directament relacionats amb la qualitat ambiental del producte o servei o la seva aptitud per a l’ús.
 4. El lloguer d’equips.
 5. La compra d’equips (només cost d’amortització a projectes de classe A).
 6. Les activitats de consultoria i/o enginyeria o altres serveis que siguin necessaris per a l’execució del projecte, inclosa l’elaboració de l’informe de resultats de viabilitat tecnicoeconòmica ambiental, si s’escau.
 7. El cost de la revisió del compte justificatiu per un auditor, màxim del 5% del pressupost total subvencionable, límit de 1.000 euros.
 8. Despeses indirectes: despeses generals i els costos indirectes fins a un màxim del 5% del pressupost total subvencionable del projecte, sense necessitat de justificació.

Aquells que esteu interessats en presentar-vos ja sabeu que teniu el nostre suport alhora de gestionar la documentació i redacció de la proposta.    

 

Espero que us animeu a presentar projectes! Qualsevol dubte, estem a la vostra disposició.