Publicada la convocatòria de subvencions pel tractament de residus industrials

S’ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials, en règim de concurrència competitiva.

La tramitació, la resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar es regeixen per les bases que aprova la Resolució TES/953/2018, de 10 de maig.

L’assignació pressupostària a la present convocatòria és d’un milió cent deu mil euros (1.110.000,00 €) a càrrec dels pressupostos de l’Agència de Residus de Catalunya per a l’any 2018.

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria finalitzarà als dos mesos de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. (S’ha publicat el 3.07.2018)

L’òrgan instructor del procediment per a la concessió de les subvencions és l’Àrea d’Infraestructures de l’Agència de Residus de Catalunya.

La resolució de la concessió o denegació de la subvenció es notifica mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya https://tauler.seu.cat, sens perjudici que puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Si voleu conèixer el text íntegre, clica aquí.