Ajuts destinats a la retirada d’amiant

L’Àgencia de Residus de Catalunya té oberta una convocatòria d‘ajuts destinats a la retirada en origen de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant amb la finalitat de procurar que la retirada es faci amb les condicions adequades per garantir la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública i per aconseguir una millora ambiental del nostre entorn.

Quines persones es poden beneficiar d’aquest ajut?

Poden sol·licitar aquest ajut totes les persones que siguin propietàries de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció ja siguin persones físiques, públiques o privades, i comunicats de veïns. És imprescindible que els sol·licitats donin compliment als requisits determinats en l’article 3 de la Resolució TES/1200/2019, de 30 d’abril que aprova les bases reguladores.

Quina és la quantia de la subvenció?

La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la retirada i gestió de residus d’amiant és de caràcter dinerari amb un percentatge del 100% de les factures presentades amb un màxim de 6.000€ per actuació subvencionada. La manipulació i la retirada de l’amiant han de ser realitzades per una empresa especialitzada inscrita al registre RERA i el transport, la gestió i el tractament de residus d’amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya.

Com es tramita la sol·licitud?

Els documents associats a la subvenció es troben a l’apartat Tràmits del web de l’Agència de Residus de Catalumya http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/ i de la Generalitat de Catalunya http://web.gencat.cat/ca/tramits.

La documentació a presentar es troba descrita a la resolució TES/1200/2019, de 30 d’abril que aprova les bases reguladores.

Fins quan es poden presentar les sol·licituds?

El 29 de novembre de 2019 finalitza el termini de presentació de sol·licituds.

En quin període s’ha d’executar l’actuació?

Es podran justificar les despeses subvencionables que es realitzín des de la data de sol·licitud de l’ajut fins a 24 mesos després de la data de resolució de l’atorgament de la subvención.

Quan i com s’ha de fer la justificació de la subvenció?

Es pot fer en el termini màxim de 25 mesos des de la data de resolució de l’atorgament i seguint les indicacions que s’estableix en l’apartat 14 de la Resolució TES/1200/2019, de 30 d’abril que aprova les bases reguladores.

Si necessiteu mes informació, poseu-vos en contacte amb els serveis tècnics de l’Ajuntament trucant al telèfon 93 635 18 03.