Ajuts a la inversió en instal·lacions amb fonts d’energia renovables

green energy against a blue sky

Convocatòria d’ajuts a la inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovables

El Programa d’ajuts a la inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb amb fonts d’energia renovables està regulat per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), un organisme adscrit al Ministeri per a la Transició Ecològica, a través de la Secretaria d’Estat d’Energia, de qui depèn orgànicament. Podran ser objecte d’ajuda els projectes d’inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovable, i poden incloure actuacions d’inversió que millorin la gestió i optimitzin la producció, permetent l’ús d’autoconsum i la incorporació de l’energia a mercats locals.

Podran ser beneficiaris dels ajuts:

  • Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades incloent els consorcis (previstos a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic), les comunitats de béns, les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris i altres agrupacions que puguin dur a terme l’actuació objecte de l’ajut.
  • Les empreses de serveis energètics.
  • Les comunitats d’energies renovables o comunitats energètiques, quan compleixin amb les condicions establertes en el criteri d’avaluació de “Comunitat energètica renovable, altres modalitats de comunitats energètiques, incloses les comunitats ciutadanes d’energia i altres projectes amb mecanismes de participació ciutadana” que estableix l’Annex I de la convocatòria.

Els ajuts seran susceptible de ser finançats pel FEDER en el marc del Programa Operatiu Pluriregional de Espanya 2014-2020 (POPE). 

Pressupost: 1.900.000,00€    |     Data límit: 30/11/2020 (a les 12:00)

 

Més informació
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20200928_convocatoria-generacio-energia-electrica