ACORD PROVISIONAL SOBRE ELS REQUISIT MÍNIMS PER A LA REUTILITZACIÓ DEL AIGUA

Les noves normes, propostes per la Comissió al maig de 2018, han d’establir uns requisits mínims harmonitzats de qualitat del aigua per a la reutilització segura al reg agrícola de les aigües residuals urbanes tractades.

El text recull aspectes com els nivells de microbis a l’aigua o la freqüencia i característiques dels controls de qualitat del aigua. La nova normativa establirà que les aigües urbanes residuals, que ja hauran tingut un tractament d’acord amb la reglamentació comunitària sobre aquest tipus d’aigües usades, seran sotmeses a tractaments addicionals per tal de respectar els nous paràmetres mínims de qualitat i poder, d’aquesta manera, utilizar-se en agricultura.

Virginijus Sinkevicius, comissari de Medi Ambient, Oceans i Pesca, ha declarat que “amb aquest acord provisional estem dotant a la UE d’una potent eina per fer front a alguns dels problemes que planteja el canvi climàtic. Juntament amb les mesures d’estalvi d’aigua i eficiència en l’ús dels recursos hídrics, l’ús d’aigües regenerades en el sector agrari pot realitzar una funció important a l’hora de fer front a l’estrès hídric i la segura i garanteix, a el mateix temps…., la seguretat dels nostres ciutadans”.

En l’actualitat, la reutilització del aigua és una pràctica establerta en molt pocs estats membres, que s’està explotant molt per sota del seu potencial. Les normes recentment acordades facilitaran i estimularan la generalització d’aquesta pràctica beneficiosa, que pot garantir un subministrament més previsible d’aigua, no contaminada als agricultors de la UE i ajudar-los a adaptar-se a el canvi climàtic i als mitigar-ne els efectes. Mitjançant l’establiment d’uns requisits mínims, les noves normes han de garantir la seguretat d’aquesta pràctica i augmentar la confiança dels ciutadans en els productes agraris que es troben al mercat interior de la UE. Aquest enfocament harmonitzat també facilitarà el bon funcionament del mercat interior dels productes agraris i crearà noves oportunitats de negoci per a operadors i proveïdors de tecnologia.

En virtut de la nova legislació, les aigües residuals urbanes que ja s’hagin sotmès a determinats tractaments d’acord amb les normes de la Directiva sobre el tractament de les aigües residuals urbanes s’han de sotmetre a un tractament addicional per complir els nous paràmetres mínims de qualitat i, d’aquesta manera, seran aptes per al seu ús en agricultura.

A més dels requisits mínims harmonitzats, la nova legislació estableix uns requisits mínims de seguiment harmonitzats; disposicions en matèria de gestió de riscos per avaluar els possibles riscos addicionals per a la salut i els possibles riscos per al medi ambient i fer-los front: i un procediment de concessió de llicències i una sèrie de disposicions sobre transparència, en virtut de les quals s’ha deposar a disposició de el públic la informació més important sobre qualsevol projecte de reutilització del aigua.

PROPERES ETAPES

L’acord provisional ha ara se aprovat oficialment pel Parlament Europeu i el Consell de la UE.

Després de la seva aprovació el reglament es publicarà al Diari Oficial de la UE i entrarà en vigor als vint dies de la publicació.

CONTEXT

El Reglament proposat per la Comissió contribueix a pal·liar l’escassetat d’aigua a la UE en el context l’adaptació al canvi climàtic. Ha de garantir que les aigües residuals tractades que es destinen al reg agrícola siguin segures, protegint així als ciutadans i a el medi ambient.

La proposta compleix un dels compromisos de el Pla d’acció pe a l’Economia circular i completa el marc jurídic vigent de la UE en matèria d’aigua i productes alimentaris. També contribueix a la consecució dels OBJECTIUS DE Desenvolupament sostenible de les Nacions Unides a la UE (en particular, l’objectiu núm 6, sobre aigua neta i sanejament), així com a la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació a aquest fenomen.