Agència de Residus de Catalunya: Subvencions adreçades a empreses

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) té diverses convocatòries d’ajut adreçades a les empreses, entitats i universitats.

La convocatòria d’ajuts per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus industrials té per objecte el foment de projectes que permetin reduir la generació de residus generats en els processos de fabricació. Està adreçada a empreses i agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Inclou projectes de modificació de processos, d’una millor gestió dels residus generats, de l’aplicació de les millors tècniques disponibles, de substitució de matèries primeres per materials reciclats i de recerca industrial i desenvolupament experimental.

En aquesta convocatòria es mantenen les novetats que es van incorporar l’any 2019:

  • separació eficient dels residus que permeti la seva valorització posterior
  • actuacions en què es redueixi el volum de residus per processos d’extracció de l’aigua continguda, com a projectes de classe A1 o A2, independentment de la via de gestió del residu objecte de l’actuació,
  • preparació de material per fer valorització energètica. No així la valorització energètica,
  • ampliació dels criteris de valoració de les sol·licituds, incloent-hi el compromís ambiental de les empreses com a criteri,
  • bestreta prèvia constitució d’un aval per PIMES.

 

Convocatòria:
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_empreses_entitats/ajuts_prev_ri/resol_TES_1164_2020.pdf

Bases:
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_empreses_entitats/ajuts_prev_ri/resol_TES_826_2020.pdf

Resum:
http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/Subvencions-per-empreses-i-entitats/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin